DIỆN LAO ĐỘNG THÍ ĐIỂM 

ATLANTIC IMMIGRATION PILOT PROGRAM

Tên viết tắt là AIPP, là chương trình định cư diện lao động thí điểm ở bốn Tỉnh bang vùng Atlantic thuộc Canada bao gồm: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island và New Foundland & Labrador.

Được công bố chính thức vào năm 2017, nhưng mãi đến 2018, chương trình mới thực sự thu hút nhiều sự quan tâm. 

Với yêu cầu đơn giản, thời gian duyệt hồ sơ nhanh, AIPP đang là sự lựa chọn hợp lý cho nhiều khách hàng.

fact sheet-2.png
fact sheet-1.png